บัญชีพื้นฐาน 5:  งบกระแสเงินสด

Basics in Accounting 5: Cash Flow Statement

 

มาถึงงบบัญชีหลักอันสุดท้ายครับ งบกระแสเงินสด แล้วก็เป็นอันที่มีความสำคัญซะด้วย เพราะการบันทึกกำไรขาดทุนของบริษัทจดทะเบียนจะเป็นแบบเกณฑ์คงค้าง งบกำไรขาดทุนก็อาจจะไม่สะท้อนจำนวนเงินหมุนเวียนจริงที่บริษัทมีอยู่ ดังนั้นบริษัทอาจจะเหมือนมีกำไรในทางบัญชี แต่อาจมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเพราะไม่มีเงินสดในมือก็ได้ เพราะแบบนี้งบกระแสเงินสดจึงสำคัญครับ มันทำให้นักลงทุนมองเห็นชัดขึ้นว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องเงินสดหรือไม่

ในกรณีที่ไม่เห็นภาพว่าลงบัญชีแบบ “เกณฑ์คงค้าง” คืออะไร แนะนำให้ไปทำความเข้าใจเพิ่มที่บทความเกี่ยวกับเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

งบกระแสเงินสดบันทึกเงินเข้าออกในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจะระบุอยู่บนหัวกระดาษงบ เช่น “สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556” ก็แปลว่างบตัวนั้นเค้าบันทึกสรุปเงินเข้าออกทั้งปี 2556

โดยปกติแล้วจะมีองค์ประกอบประมาณนี้ และวิธีเขียนก็เรียงตามนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

ตามชื่อเลย ในหมวดนี้จะบันทึกรายการเพิ่มเติม และรายการแก้ไขทั้งหลายที่มาจากกิจกรรมดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนจากเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสด โดยจะเริ่มโดยการยกเอายอดกำไรขาดทุนก่อนภาษีมาจากงบกำไรขาดทุน แล้วจึงบันทึกรายการต่างๆ เช่น

 • ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
 • หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 • สินค้าคงเหลือ
 • เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในหมวดนี้จะเป็นการบันทึกเงินสดรายการที่มาจากการซื้อหรือขายพวกทรัพย์สินถาวร หรือพวกเงินลงทุนระยะยาวต่างๆ  ตามชื่อแหละครับ อะไรที่นับเป็นการลงทุนของบริษัท เช่น

 • ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 • ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
 • ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในหมวดนี้ก็จะเป็นการบันทึกกิจกรรมที่เป็นพวกไฟแนนซ์ทั้งหลาย ออกหุ้นเพิ่ม จ่ายปันผล ออกหุ้นกู้ อะไรประมาณนี้เช่น

 • รับเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ระยะยาว
 • เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ข้อมุลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

อันนี้จะเป็นพวกรายการที่ไม่ใช่เงินสด แต่อาจจะมีนัยสำคัญ

โดยสรุปแล้ว งบกระแสเงินสดก็ตามชื่อคือบันทึกเงินสดเป็นหลักโดยมีการแบ่งประเภทชัดเจนว่าเงินสดเข้าออกด้วยเรื่องอะไร อยู่ภายใต้หมวดกิจกรรมไหน ไม่ได้มีอะไรยากซับซ้อนครับ ขอให้สนุกกับการอ่านงบบัญชีครับ สวัสดีครับ